Éischt Newsletter vum Policemusée

Léiw "Frënn" vum Policemusée.

Dir hutt iech op ons Newsletter abonéiert.

Mir verschécke vun elo un an onreegelméissegen Ofstänn Newslettere fir iech iwwer ons Aktivitéiten ze informéieren.

Mir wëllen iech elo schonn op ons nächst Wiesselausstellung opmierksam maachen, déi vum 20. Abrëll u wäert op Rendez-vous op sinn.

Verschidden Datumer ass d'Ausstellung awer och fir de "grand public" op. Dës Deeg gitt dir duerch ons Newsletter awer och duerch ons Homepage www.policemusee.lu gewuer.

Wann dir Member vun ons sidd an dier hätt är Memberskaart nach net bezuelt, kënnt dir dat elo maachen andeems dir minimum 10 € op de Konto  BIC: CCPLLULL  

IBAN: LU10 1111 2997 6232 0000

vum Musée de la Police Grand-Ducale a.s.b.l. iwwerweist.

Merci elo schonn.

Är Equipe vum Policemusée.

 Hei den Thema vun onser nächster Ausstellung:

Accéder au Newsletter

Adresse Musée:  51, route d´Arlon, L-8310 Capellen

Police Musee Police Musee
POLICEMUSEE.LU - LE MUSEE DE LA POLICE GRAND-DUCALE a.s.b.l.